Uwagi od autora strony

      Prezentowane na tej stronie procedury i funkcje Delphi stanowią bazę, jaką zgromadziłem w zasobach swojego komputera przez szereg lat zajmowania się problematyką programowania w środowisku Delphi.
      Szereg ujętych tutaj funkcji i procedur znalazło praktyczne zastosowanie w moich programach, prezentowanych na stronie www.mulawa.waw.pl

      Żaden opis funkcji lub procedury, spośród ujętych na tej stronie, nie jest mojego autorstwa. Materiał ten został zgromadzony przeze mnie dzięki szerokiej ofercie jaka jest w zasięgu każdego użytkownika Internetu.
Dysponując wolną domeną postanowiłem tak zebrany materiał udostępnić Państwu do ewentualnego jego wykorzystania. Zasoby tej strony proszę traktować jako dodatkowy kanał upublicznienia dorobku prawowitych, chociaż często bezimiennych, autorów.

      Pod postacią przycisku " Funkcje Delphi" (z lewej) kryje się, uporządkowany pod względem alfabetycznym, zestaw ważniejszych, typowych funkcji i procedur języka Object Pascala. Ma on charakter podręcznej pomocy - osobiście często z niego korzystam, bowiem jeżeli znana jest nawet procedura to szereg błędów powstaje w wyniku niewłaściwego wprowadzania typu lub kolejności zmiennych.

      Zgromadzone dotychczas funkcje i procedury zostały pogrupowane w kategorie funkcjonalne. Jest to tylko część posiadanego materiału. W kolejnych etapach postaram się sukcesywnie (bo jest tego dużo) uzupełniać zasoby strony.

      Widoczne, w postaci kolejnych przycisków po lewej, "Polskie strony Delphi" i " Zagraniczne strony " prezentują strony WWW o tej tematyce, na których bywałem częstym gościem. Jest tego spora liczba.
     Spośród polskich stron szczególnie wartościowymi dla mnie były i są takie strony, jak: http://programmers.net , www.delphi.qs.pl i www.unit1.pl.
      Znaczna część zgromadzonego materiału pochodzi jednak ze stron zagranicznych. W tym zakresie wyjątkowo bogatą skarbnicą dla mnie okazały się takie strony, jak: www.swissdelphicenter.ch, http://torry.net oraz http://delphicikk.atw.hu.

Andrzej MulawaAdd URL to Search Engines Search Engine, SEO, Search Engine Marketing